پیامک عاشقانه

حکایت عشق حکایت جالبیست فراموش شدگان هیچگاه فراموش کنندگان را فراموش نخواهند کرد

*********************
برسیدم دوست بهتراست یا برادر؟گفت:دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب می کند
*********************
منتظر کسی باش که اگه حتی در ساده ترین لباس بودی، حاضر باشه تو رو به همه دنیا نشون بده وبگه که: "این دنیای منه

*********************"

سهم هر کسی که باشی خوش به حال روزگارش پاییز و زمستونش میشه همرنگ بهارش.
*********************
ای صمیمی ای دوست / گاه و بی گاه لب پنجره خاطره هام می آیی... ای قدیمی ای خوب/ تو مرا یاد کنی یا نکنی من به یادت هستم...

*********************
می گویند باغبان عمرش طولانی است چون با گل زندگی می کند ولی من از باغبان عمر بیشتری دارم و دوستی زیبا تر از گل
بهار را ببین که ثانیه ثانیه آمد...اینجا کسی که برایت به اندازه ی شکوفه های بهاری آرزو های خوب دارد

**********************
گل ها جواب زمینند به آفتاب....
نه زمستانی باش که بلرزانی و نه تابستانی که بسوزانی....
بهاری باش تا برویانی....
*********************
اشکی برای شوق
شوقی برای درس
درسی برای میز
میزی برای کار
کاری برای نان
نانی برای تخت
تختی برای خواب
خوابی برای مرگ
مرگی برای سنگ
سنگی برای یاد
یادی برای اشک.....!

********************************

/ 0 نظر / 9 بازدید